logo
Kontakt

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej.

17
06.2019

W dniu 14.06.2019 r. w Centrali Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej odbyło się Zebranie Przedstawicieli, które zgodnie z §21 Statutu Banku  dokonało:

  • zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, Rady Nadzorczej, oraz rocznych sprawozdań finansowych za 2018 r;
  • udzielenia absolutorium  członkom Zarządu za pracę w 2018 r.
  • uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2019 r. ,
  • zatwierdzenia strategii rozwoju Banku w Rabie Wyżnej na lata 2019-2023,
  • podjęcia uchwał co do wniosków członków Banku Spółdzielczego, Rady Nadzorczej i Zarządu;
  • podjęcia uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Zgodnie z tą Uchwałą została naliczona dywidenda od udziałów członkowskich;
  • podjęcie uchwały w sprawie statusu działania Banku – poza zrzeszeniem, samodzielna działalność,
  • podjęcia innych Uchwał objętych Porządkiem Obrad w tym: dokonano oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej za 2018 r.;

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej składa serdecznie podziękowania wszystkim obecnym na Zebraniu Przedstawicieli; tj.:

Delegatom – Przedstawicielom Członków za obecność i zaangażowanie w sprawy Banku;

Gościom  zaproszonym i przybyłym na Obrady ZP:

Panu Krzysztofowi Faber- Staroście Powiatu Nowotarskiego; Pani Grażynie Wojdyła – przedstawicielowi Gminy Spytkowice, Panu Jerzemu Mazankowi – Audytorowi Wewnętrznemu BS Raba Wyżna; Członkom Rady Nadzorczej.

Zarządu Banku.

Zobacz także