logo
Kontakt

Ważne informacje dot. Tarczy Finansowej

13
05.2020

Przekazujemy Państwu kolejne informacje dotyczące Tarczy Finansowej PFR, które otrzymujemy na bieżąco z PFR.

W świetle zapisów §11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej (tj. w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do w/w Regulaminu(pobierz załącznik klikając TUTAJ);

oraz

2) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do w/w Regulaminu (pobierz załącznik klikając TUTAJ).

 

Przedsiębiorca powinien złożyć do Banku w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo lub informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tj. w przypadku, gdy wniosek o subwencję oraz umowa subwencji została podpisana za klienta przez osobę upoważnioną do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu klienta:

1) w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS przedkłada albo pełny odpis KRS albo odpis aktualny na dzień zawarcia umowy subwencji (chodzi o sprawdzenie reprezentacji, czy w dniu zawarcia umowy subwencji, wskazana osoba była upoważniona do reprezentowania klienta, a to można stwierdzić albo z pełnego odpisu KRS albo aktualnego odpisu wg. dnia zawarcia umowy. Pełen odpis KRS, można pobrać ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

2) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – odpis z CEIDG; w przypadku, gdy wniosek o subwencję oraz umowa subwencji została podpisana za klienta przez osobę nieupoważnioną do samodzielnego składania woli w imieniu klienta, klient zobowiązany jest złożyć do Banku pełnomocnictwo albo potwierdzenie czynności wg załącznika do umowy subwencji, przy czym dokumenty te muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji klienta zgodnie z odpisem KRS aktualnym wg. daty tego dokumentu lub przez osobę wskazaną w CEIDG.

Zobacz także