logo
Kontakt

PFR – WARTO WIEDZIEĆ

3
12.2020

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi składania dokumentów potwierdzających umocowanie Beneficjentów w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm, przedstawiamy wyjaśnienia na najczęściej zadawane pytania.

Beneficjenci subwencji finansowej PFR zobowiązani są nie później niż do 31 grudnia 2020 r. złożyć do Banku dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła umowę subwencji finansowej była uprawniona do jej zawarcia.

I. Klient przedkłada w Banku jedynie wydruk z bazy CEiDG lub odpis z KRS, gdy:

  • w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, umowę subwencji finansowej zawarł właściciel firmy wskazany w bazie CEiDG;
  • w przypadku spółki handlowej, umowę subwencji finansowej zawarła osoba upoważniona do jednoosobowej reprezentacji firmy zgodnie z KRS na dzień zawarcia umowy (Klient przedkłada w Banku jedynie aktualny odpis z KRS, jeśli został pobrany odpis z KRS na dzień zawarcia umowy subwencji lub pełny odpis z KRS, jeśli został pobrany na dzień złożenia dokumentów do Banku).

II. Klient przedkłada w Banku pełnomocnictwo wraz z wydrukiem z bazy CEIDG lub odpisem z KRS, gdy umowę subwencji finansowej zawarła osoba umocowana do jej zawarcia (inna niż ta, która mogła ją zawrzeć zgodnie z wydrukiem z CEiDG lub odpisem z KRS).

Jednocześnie należy pamiętać, że pełnomocnictwo powinno być:

  • podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane ujawnione są w odpisie z KRS lub wydruku z KRS dostarczonym do tego pełnomocnictwa;
  • o treści odpowiadającej wzorowi opracowanemu przez PFR;
  • podpisane wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi;
  • opatrzone datą wcześniejszą niż datą podpisania Umowy (decyduje data i godzina poświadczenia notarialnego lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych, a nie data komparycji dokumentu pełnomocnictwa).

III. Klient przedkłada w Banku oświadczenie wraz z wydrukiem z bazy CEIDG lub odpisem z KRS, gdy umowę subwencji finansowej zawarła osoba inna niż ta, która mogła ją zawrzeć zgodnie z wydrukiem z CEiDG lub odpisem z KRS, a nie zostało ustanowione odrębne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwo nie spełnia powyżej opisanych warunków.

Jednocześnie należy pamiętać, że oświadczenie powinno być:

  • podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane ujawnione są w odpisie z KRS lub wydruku z KRS dostarczonym do tego pełnomocnictwa;
  • o treści odpowiadającej wzorowi opracowanemu przez PFR;
  • podpisane wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi;
  • opatrzone datą późniejszą niż data podpisania Umowy (decyduje data i godzina poświadczenia notarialnego lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych, a nie data komparycji dokumentu pełnomocnictwa).

 

Spółka cywilna – oświadczenie

Oświadczenie w przypadku spółki cywilnej podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, łącznie z osobą, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej. Oświadczenie powinno być złożone na jednym druku. W przypadku, gdy Klient, który sam załącza dokumenty poprzez Wniosek Umocowanie w bankowości internetowej ma przygotowane osobne Oświadczenia każdego ze wspólników, wówczas  powinien zeskanować te oświadczenia jako jeden plik lub użyć zipa.

Zobacz także