logo
Kontakt

Bank

Szanowni Klienci,

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze.


Informacje ogólne

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014.

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – LINK 


Oświadczenie

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

1. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca.

2. Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotow – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca.

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.


Najczęściej zadawane pytania

Co to jest ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami ?

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, jest to regulacja która dokonuje wdrożenia na poziomie polskiego porządku prawnego globalnego standardu wymiany informacji podatkowych (zwanego w skrócie CRS lub czasami potocznie EuroFATCA). Wymiana na podstawie tych przepisów będzie miała charakter wzajemny (pomiędzy wszystkimi państwami).

Po co uchwalono ustawę ?

Celem ustawy jest umożliwienie krajowym organom podatkowym odnajdywanie zagranicznych rachunków posiadanych przez krajowych rezydentów podatkowych, którzy w ten sposób mogą dążyć do ukrywania aktywów finansowych (m.in. akcje, obligacje, depozyty) a tym samym unikać opodatkowania.

Jak będzie wyglądało funkcjonowanie wymiany informacji podatkowych ?

Klienci Banku, będą obowiązani przed otwarciem rachunku do złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej. Ponadto klienci którzy posiadali rachunki w Banku, odpowiednio wcześniej zostaną zidentyfikowani na podstawie przesłanek elektronicznych i tylko do tych klientów Bank wyśle oświadczenia o rezydencji podatkowej (klasyfikacja tych klientów nastąpi na podstawie oświadczenia lub jego braku na podstawie przesłanek wyszukanych elektronicznie).

Co dzieje się z moimi danymi po złożeniu oświadczenia ?

Po złożeniu oświadczenia przez Klienta, Bank jest obowiązany traktować oświadczenia jako część dokumentacji Klienta. Jeżeli z oświadczenia wynika inna rezydencja podatkowa Klienta niż polska, bank obowiązany jest do corocznego przekazania (zaraportowania) informacji o kliencie do Krajowej Administracji Skarbowej, skąd przekazywane są dalej do właściwych organów rezydencji podatkowej.

Co jeśli klient nie przekaże Bankowi oświadczenia ?

Jeśli Bank będzie posiadał podstawy do traktowania Klienta jako rezydenta podatkowego innego państwa, informacje na temat Klienta będą przekazywane do właściwych organów tej rezydencji podatkowej za pośrednictwem Krajowej Administracji Skarbowej (informacje zawierają m.in. imię, nazwisko, zagraniczny numer identyfikacji podatkowej, saldo lub wartość rachunku).  Informacje te będą przekazywane corocznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i za jego pośrednictwem do wskazanych organów rezydencji podatkowych, chyba że Klient złoży stosowne oświadczenie o rezydencji podatkowej wraz z dowodami w postaci dokumentów.

W przypadku rachunków nowych (otwieranych po 1 maja 2017 r.) Bank nie może otworzyć Klientowi rachunku bankowego bez odebrania podpisanego oświadczenia.

Czy ustawa przewiduje sankcje ?

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami w odróżnieniu od regulacji FATCA nie  przewiduje sankcji potrącenia. Jedyną sankcją dla klienta jest przekazanie danych osobowych do jednej lub wielu jurysdykcji podatkowych, w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia lub dokumentacji wspierającej oświadczenie (dotyczy okresów wcześniejszych niż 1 maja 2017 r.).

Sankcją może być również brak możliwości otwarcia rachunku w przypadku odmowy złożenia oświadczenia przez klienta.

Czy ustawa przewiduje przekazywanie (raportowanie) przez krajowe organy podatkowe informacji za granicę ?

Zarówno ustawa, jak również akty prawne o zasięgu międzynarodowym przewidują zasadę wzajemności wymiany danych podatkowych. Ponieważ proces przystępowania do standardu będzie miał charakter etapowy, Minister Finansów publikując listę w obwieszczeniu, będzie wskazywał jurysdykcje podatkowe z którymi będzie następowała wymiana w roku następnym (lista państw jest enumerycznie szersza niż obszar Unii Europejskiej). Co ważne jurysdykcje wskazane w obwieszczeniu będą obowiązane przekazać krajowym organom podatkowym analogiczny zestaw informacji.

Czy Klient może złożyć sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ?

Ponieważ ustawa o wymianie informacji podatkowych przewiduje wyraźnie odwołanie do uprawnień w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych, to przed przekazaniem informacji do Krajowej Administracji Skarbowej bank jest obowiązany do poinformowania Klienta o uprawnieniach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Ma to wyłącznie na celu danie podmiotowi danych odpowiedniego czasu na złożenie oświadczenia i dokumentacji.

Samo zgłoszenie przez Klienta żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, bez złożenia oświadczenia wraz z dowodami w postaci dokumentu nie wpłynie na przetwarzanie danych klienta, ponieważ prowadziłoby to do obejścia celu ustawy. 


Kontakt

Odwiedź oddział

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.
zobacz placówki

Zadzwoń do nas

Skontaktuj się z naszymi pracownikami.
wyświetl numery

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego
napisz do nas

Wybierz placówkę

Centrala w Rabie Wyżnej

(18) 26 91 200

Filia Nowy Targ

(18) 26 64 513

Filia Pieniążkowicach

(18) 54 47 438

Filia Podsarnie

(18) 27 71 864 509 513 204

Filia Rabka Zdrój
Chopina

509 919 179

Filia Rabka Zdrój
Nowy Świat

(18) 26 92 205

Filia Rabka Zdrój
Orkana

(18) 26 77 520

Filia Skawa

(18) 26 86 032

Filia Spytkowice

(18) 26 88 860 (18) 26 88 026

Wypełnij formularz

Wszystkie pola są wymagane