logo
Kontakt

Program „DOBRY START 300+”

2
07.2018

Komu przysługuje wniosek?

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Ważne! Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne: ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wniosek on line już od 1 lipca w bankowości elektronicznej!

Wniosek o świadczenie dobry start można składać on-line już od 1 lipca do 30 listopada przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną ZŁÓŻ WNIOSEK (przekierowanie do serwisu internetowego )

Dla kogo wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Jak wypełnić wniosek w Programie Dobry Start

Wypełnienie wniosku w systemie internetowym

Wniosek o świadczenie dobry start znajdziesz po zalogowaniu do systemu eBankNet w menu Wnioski.
Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu internetowego.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Dobry Start na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Złożony wniosek możesz pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, przygotuj wcześniej ich skany.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem właściwym, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy świadczenie przysługuje.

Statusy wniosku:

  • „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia, należy go złożyć ponownie.

Złożony wniosek zostanie przekazany do systemu  Emp@tia. Na tym etapie kończy się rola Banku. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.
Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku. Jest ono dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ właściwy.
Jeśli okaże się, że Twój wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, zostaniesz o tym poinformowany.
Złożenie wniosku jest bezpłatne.
 
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o świadczenie dobry start.

Obsługa wniosku

Wnioski online można składać już od 1 lipca przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia można złożyć tradycyjny papierowy wniosek. Wnioski należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku pozytywnej decyzji, wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku.
Jeśli złożysz wniosek w lipcu lub sierpniu, otrzymasz świadczenie do końca września bieżącego roku. Dla wniosków złożonych później, wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ właściwy w sprawie świadczenia dobry start.

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku w Programie Dobry Start w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

W Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, etapu rejestracji wniosku w systemie oraz jego wysłania;
do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.
Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Banku

Bezpieczeństwo

Składając Wniosek w programie „Dobry Start” przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Ważne informacje:

Wniosek w programie „Dobry Start” dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  systemie bankowości internetowej.
Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek w programie „Dobry Start”.
Po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej, w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu autoryzacyjnego jedynie wtedy, gdy wskażesz, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na początku składania wniosku.
Jako potwierdzenie wysłania wniosku w programie „Dobry Start” otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.
Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku w programie „Dobry Start” za pośrednictwem systemu bankowości internetowej w formie wiadomości wysłanej w systemie. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku w programie „Dobry Start” od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie za pośrednictwem Infolinii Banku.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem w programie „Dobry Start” bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

FAQ – Wniosek Dobry Start

Czy Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej umożliwia złożenie wniosku Dobry start?

Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej dla osób, które są jego klientami i mają dostęp do serwisu internetowego eBankNet.

Czy muszę być klientem Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej aby złożyć wniosek Dobry start za pośrednictwem tego Banku?

Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego.

Jak złożyć wniosek Dobry start za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej?

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj dane osobowe swoje i dzieci, dla których składasz wniosek o świadczenie dobry start, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres szkoły do której w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczęszczało lub uczęszcza dziecko). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.

Zaloguj się do serwisu internetowego.
Wejdź do zakładki Wnioski i kliknij „Wyprawka 300+”
Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia niż konto w  Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w Banku.
Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli w danych w Banku podany jest nieaktualny adres zamieszkania, zmień go podczas wypełniania Wniosku.
Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
Wyślij wniosek. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku o świadczenie dobry start. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku  otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule: Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie dobry start SDS-1 nr PIU/WNI/ID/idebtyfikator dok. otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl

Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku programu „Dobry Start”, wszelkie pytania i obsługę wniosku w programie „Dobry Start” przejmuje organ prowadzący w gminie. W razie pytań o wniosek prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

Czy wnioski o świadczenie dobry start można składać przez cały rok szkolny?

Nie. Wnioski o świadczenie dobry start składane są jednorazowo i dotyczą tylko roku szkolnego rozpoczynającego się w danym roku kalendarzowym (wnioski składane w roku 2018 dotyczą rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019). Można je składać  od 1 lipca br. do 30 listopada br.

Pamiętaj! od 1 do 31 lipca br. wnioski można składać tylko w formie elektronicznej.

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie dobry start?

Wniosek o świadczenie dobry start są dostępne w serwisie internetowym eBankNet od 2 lipca br.  do 30 listopada br. Wnioski w formie drukowanej składane osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania będą przyjmowane od 1 sierpnia br. do 30 listopada br. Pamiętaj, wniosku w programie „Dobry Start” nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

Czy programem objęte są wszystkie uczące się dzieci?

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia;
ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.
Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to:- orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego. Świadczenie dobry start nie przysługuje jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie oraz na dziecko uczęszczające do przedszkola lub tzw. zerówki.

Mam problem ze złożeniem wniosku. Nie mogę znaleźć wniosku?

W takiej sytuacji prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem (18) 26 91 200.

Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

Zwróć się do urzędu miasta/gminy, w którym mieszkasz, o taką informację.

Jakie konto podać we wniosku o świadczenie dobry start do wypłaty świadczeń?

Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenie. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym eBankNet, możesz wskazać konto w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

Czy mogę podać we wniosku o świadczenie dobry start konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku o świadczenie dobry start można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci. Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono konto od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu „Dobry Start”, to on dysponuje rachunkiem dziecka.

Czy po wysłaniu wniosku o świadczenie dobry start przez serwis internetowy eBankNet  będzie można go modyfikować?

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

Kto składa wniosek o świadczenie dobry start? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców – wniosek powinien złożyć jeden rodzic, gdyż świadczenie na dane dziecko jest jednorazowe, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie), a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – istotne jest jednak, że na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej wniosku nie można złożyć przez bank lecz należy to zrobić osobiście w powiatowym centrum pomocy rodzinie.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Czy przyznane świadczenie podlega opodatkowaniu?

Nie. Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Nie mogę dodać załączników do wniosku o świadczenie dobry start. Co robić?

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Dobry Start” można dodać załączniki o określonych parametrach:

format załączników to JPG, PNG lub PDF
maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Dobry start niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr ” otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl

Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu „Dobry Start”? Jaka jest rola Banku w tym procesie?

Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” podejmuje organ prowadzący postępowanie właściwy według miejsca Twojego zamieszkania po wcześniejszej analizie wniosku. Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku o świadczenie dobry start za pomocą serwisu internetowego. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący postępowanie. Wniosek oraz załączniki Bank trwale usuwa po wysłaniu ich do systemu Emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w gminie, w której mieszkasz.

Czy do przyznania świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku dobry start podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu „Dobry Start”. Bank nie przekazuje w ramach wniosku dobry start żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu „Dobry Start” moje dane?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku o świadczenie dobry start podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej.  Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu „Dobry Start”.

Czy świadczenie w ramach programu „Dobry Start” może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?

Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł. Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego eBankNet od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

Potwierdzenie z systemu bankowości internetowej, to potwierdzenie złożenia wniosku o świadczenie dobry start za pośrednictwem serwisu internetowego Banku. Natomiast  UPO, to potwierdzenie, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego został przesłany do wybranego gminnego organu właściwego (wójta, burmistrza/prezydenta miasta lub innej jednostki organizacyjnej gminy) ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w systemie bankowości internetowej po wypełnieniu wniosku dobry start i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że użytkownik złożył wniosek o świadczenie dobry start w bankowości internetowej, natomiast Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPP) oznacza, że wniosek ten dotarł do właściwego organu prowadzącego w gminie . Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

przetwarzany – oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia.
dostarczony – oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
błąd dostarczenia – oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.
Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku o świadczenie dobry start otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia.

Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu „Dobry Start”, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

Każdy wniosek o świadczenie dobry start jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Dobry start”, a organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

UWAGA! Przyznanie świadczenia, na podstawie złożonego wniosku, nie wymaga decyzji administracyjnej Organu prowadzącego w gminie. Od tego Organu, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz jedynie informację o przyznaniu świadczenia. Jedynie odmowa przyznania świadczenia lub ewentualne ustalenie świadczeń nienależnie pobranych, dokonywana będzie w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

Zobacz także