logo
Kontakt

Aktualne stawki WIBOR

 

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej informuje, iż w okresie
od 01-04-2024 r. do 30-06-2024 r. obowiązują następujące stawki WIBOR:

 

dla kredytów hipotecznych (Mój Dom/UKH)  

WIBOR 3M  5,86%

 

dla kredytów instytucjonalnych

WIBOR 3M  5,88%

 

 

 

Dodatkowe informacje o wskaźniku referencyjnym WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate):

  •  stawka określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/
  • wskaźnik referencyjny jest opracowywany według przyjętej przez GPW Benchmark S.A .metody pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a szczegóły dotyczące metody opracowania wskaźnika referencyjnego publikowane są na stronie https://gpwbenchmark.pl/
  • GPW Benchmark S.A. jako podmiot opracowujący wskaźnik referencyjny na podstawie posiadanego zezwolenia w ramach prowadzonej działalności jest uprawniony do wprowadzenia zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego opublikowanej przez GPW Benchmark S.A. na jego stronie internetowej pod adresem: https://gpwbenchmark.pl/
  • zgodnie z opublikowaną przez GPW Benchmark S.A. informacją ogólną w zakresie procesu zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego dokonanie takiej zmiany przez GPW Benchmark S.A. poprzedza proces konsultacji publicznych, w ramach których GPW Benchmark S.A. określi zakres proponowanej zmiany oraz jej uzasadnienie. Uzasadnieniem dla dokonania zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego dla GPW Benchmark S.A. może być przykładowo konieczność dostosowania metody opracowywania wskaźnika referencyjnego do wymogów Rozporządzenia BMR, wytycznych organu nadzoru lub rekomendacji jednostki nadzorczej.
  • Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej realizując zapisy art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 opracował plan awaryjny na wypadek istotnych zmian wskaźnika referencyjnego lub w związku z zaprzestaniem opracowania wskaźnika.