logo
Kontakt

Zebranie Członków Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

8
04.2021

Członkowie Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej działając zgodnie ze statutem Banku §37 zwołuje zebranie Członków Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej na dzień 16.04.2021r (piątek). Zebranie Członków odbędzie w dwóch Grupach, tj. „Grupa Członkowska Rabka- Zdrój” i  „Grupa Członkowska Raba Wyżna”. Zgodnie z §37 ust. 7 Statutu Banku -Zebranie Grupy Członkowskiej będzie zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Grupa Członkowska Rabka Zdrój: obejmuje Członków z terenu: Chabówka, Ponice, Rabka Zdrój, Rabka Zaryte, Skomielna Biała. Zebranie w dniu 16 kwietnia 2021 r. (piątek); miejsce – siedziba Banku Rabka Zdrój ul. Orkana 3A, godzina 10,00. ze względu na spełnienie warunków epidemiologicznych zw. z pandemią COVID-19, prosimy o zapisy członków pod nr telefonu 18-267 75 20 lub osobiście w placówce Banku – ul. Orkana 3A;

Grupa Członkowska  Raba Wyżna: obejmuje Członków z terenu: Bielanka, Bukowina Osiedle, Harkabuz, Podsarnie, Rokiciny Podhalańskie, Raba Wyżna, Sieniawa, Spytkowice, grupa Różne, Osoby Prawne. Zebranie w dniu 16 kwietnia 2021 r. (piątek); miejsce – siedziba Banku Centrala, Raba Wyżna godzina 13,00; Ze względu na spełnienie warunków epidemiologicznych zw. z pandemią COVID-19 prosimy o zapisy członków pod numerem telefonu 18-269 12 16 lub osobiście w Centrali Banku Raba Wyżna 30.

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza Zebrania.
  3. Zatwierdzenie „Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej”.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (3 osoby).
  5. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.
  6. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku Spółdzielczego w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.
  7. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego.
  8. Wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku Spółdzielczego.
  9. Dyskusja
  10. Zakończenie zebrania.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

Zobacz także