logo
Kontakt

Informacje podstawowe

Od dnia 14 kwietnia 2016 roku Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej umożliwił Klietnom składanie wniosków Rodzina 500+ w nowym systemie bankowości internetowej eBankNet – zakładka WNIOSKI.

Złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy 1.10.2017- 30.09.2018 dostępny w serwisie internetowym Banku  Spółdzielczego w Rabie Wyżnej już od 1 sierpnia br. Szczegóły poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi poniżej.


O programie

W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej będą dostępne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:

 1. Wniosek na okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
 2. Wniosek na okres trwający od 1.10.2017 do 30.09.2018.

 

Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku  Spółdzielczego w Rabie Wyżnej będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.

O Programie

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Zasady przyznawania świadczenia oraz jego wypłat w nowym okresie świadczeniowym  1.10.2017-30.09.2018:

 • Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy  okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • W przypadku, gdy złożysz wniosek w okresie od 1 września do 30 września, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
 • W przypadku, gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.
 • Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

– w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,

– w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,

– w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,

– wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco – w przypadku złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym złożysz wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, która rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

 1. Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego w Gminie. Uwaga: adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 2. Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Rodzina 500+. Żeby zmienić swoje dane podane w serwisie Banku, przejdź do zakładki „Ustawienia” po zalogowaniu.
 3. Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2018 r., będą przyjmowane przez Internet już od 1 lipca 2018 r.

 

ROLA BANKU W PROGRAMIE RODZINA 500+              

 • Bank umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie  w sekcji „Oferty i wnioski”. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
 • Wniosek Rodzina 500+ jest dostępny w serwisie internetowym na mocy porozumienia Banku z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej


Obsługa wnosku - krok po kroku

Pamiętaj: 

 • We Wniosku Rodzina 500+ na nowy okres  świadczeniowy  poprosimy Cię o załączenie dokumentów tylko w dwóch przypadkach:
 • Jeżeli na wniosku wskazano uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej, poprosimy Cię o skany zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;
 • Jeżeli na wniosku wskazano kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy Cię o skany dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego), oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.

Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w serwisie internetowym Banku  Spółdzielczego w Rabie Wyżnej, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Brak gminy na liście w serwisie internetowym Banku oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.

Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku  Spółdzielczego w Rabie Wyżnej ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.

Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.

Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis internetowy Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej do Organu prowadzącego w gminie.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku  Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie internetowym Banku  Spółdzielczego w Rabie Wyżnej wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio
  z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

Jak wypełnić wniosek w systemie eBankNet?

Wypełnianie Wniosku rodzina 500+ w serwisie internetowym Banku  Spółdzielczego w Rabie Wyżnej informacje pomocnicze.

 

PRZETWARZANY
trwa przesyłanie wniosku
do systemu Emp@tia

DOSTARCZONY
wniosek został przesłany
do systemu Emp@tia

BŁĄD DOSTARCZENIA
wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia
Wyślij wniosek jeszcze raz!

Informacje dotyczące załączników:

 • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
 • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Bezpieczeństwo

Składając Wniosek Rodzina 500+, przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Ważne informacje:

 • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej.
 • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
 • Przy zalogowaniu do serwisu internetowego Banku, w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu SMS z karty zdrapki lub tokena jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto w Banku. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
 • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w serwisie internetowym Banku  Spółdzielczego w Rabie Wyżnej

Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie za pośrednictwem infolinii Banku.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.


Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej eBankNet, etapu rejestracji wniosku w systemie eBankNet oraz jego wysłania;
 • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami – więcej informacji można znaleźć TUTAJ


Najczęściej zadawane pytania

1. Czy Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do serwisu bankowości internetowej eBankNet.

2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej?

1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:

• przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą  w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Część danych, którymi dysponuje Bank, zostanie zaczytanych z systemu Banku  w sposób automatyczny,

• przygotuj dokumenty w wersji elektronicznej, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny. Zakres dokumentów dołączany do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego,

• upewnij się jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania,

• przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+.

2. Zaloguj się do serwisu internetowego eBankNet.

3. Znajdź wniosek Rodzina 500+.

4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.

Pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka, nawet jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.

5. Dołącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

6. Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia, niż konto w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w innym Banku.

7 Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenia złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+. Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr ” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

Od momentu otrzymania UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

3. Jaka jest odpowiedzialność Banku za składanie przez klienta wniosku Rodzina 500+ przy pomocy serwisu bankowości internetowej eBankNet?

Bank odpowiada tylko za przesłanie wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za procesowanie wniosku przez Ministerstwo oraz za przyznanie bądź odmowę wypłaty świadczenia.

4. Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – o czym pamiętać?

Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia, czyli wniosku w wersji uproszczonej – prosimy pamiętać o konieczności podania także danych pierwszego dziecka (tj. najstarszego dziecka w wieku do ukończenia 18 r. życia) oraz innych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.

5. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

Wniosek możesz złożyć przez internet:

• w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej – eBankNet

• przez platformę ePUAP

• przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u

• w serwisie emp@tia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

• w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscach wskazanych przez organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

6. Czy muszę być klientem Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?

Tak. Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego eBankNet.

7. Jestem klientem Banku  Spółdzielczego w Rabie Wyżnej i mam dostęp do serwisu internetowego Banku. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?

Jeśli otworzyłeś konto w Banku potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy Banku. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego Banku. Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z Bankiem w celu wyjaśnienia sytuacji.

8. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację.

9. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym eBankNet, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej. Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

10. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Trzeba jednak pamiętać o tym, że podaje się wyłącznie jeden numer konta do otrzymania świadczeń na wszystkie dzieci.

Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli dziecko posiada rachunek i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to rodzic w zakresie określonym prawem dysponuje rachunkiem dziecka.

W przypadku rachunku bankowego dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat jest otwierany i prowadzony jako rachunek indywidualny ROR Junior. Umowę rachunku bankowego zawiera małoletni Posiadacz rachunku. Przedstawiciel ustawowy składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy przez małoletniego Posiadacza rachunku. Posiadacz rachunku, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 18 lat, może samodzielnie dysponować zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi w granicach zwykłego zarządu, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie przedstawiciel ustawowy.

11. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości internetowej eBankNet, będzie można go modyfikować?

Nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

12. Kto składa wniosek Rodzina 500+. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci jeśli spełnią warunki ustawowe.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na to dziecko ale w wysokości  połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie – więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

13. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki

• określonych parametrach:

• format załączników to JPG, PNG lub PDF

• maksymalna liczba załączników: 7 sztuk

• maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB

• maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB

• nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku

Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

14. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr ” otrzymasz z następującego adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

15. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola banku w tym procesie?

Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie, po wcześniejszej analizie wniosku.

Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej eBankNet.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący. Bank usuwa wniosek oraz załączniki bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

16. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Masz obowiązek zweryfikowania danych zawartych we wniosku przed jego wysłaniem.

Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o Twoich kontach, kartach, kredytach czy oszczędnościach, jakie wnioskujący ma w Banku.

17. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu 500 plus moje dane?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

18. Na jakiej podstawie Bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenia 500 plus?

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej.

19. Czy świadczenie może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

Jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji wnioskującego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: Rodzina500plus.gov.pl.

20. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego eBankNet od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym eBankNet po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do Organu prowadzącego w gminie.

Potwierdzenie odbioru wniosku może mieć kilka statusów:

• przetwarzany – oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia,

• dostarczony – oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,

• błąd dostarczenia – oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP), będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+, otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.

Otrzymanie potwierdzenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

21. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenie wniosku Rodzina 500+?

• STATUS WNIOSKU – status pobrany z systemu emp@tia

• IDENTYFIKATOR WNIOSKU – zawiera unikalny numer wniosku

• DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU – data złożenia wniosku w systemie Banku

• IMIĘ – dane osoby wnioskującej

• NAZWISKO – dane osoby wnioskującej

• PESEL – dane osoby wnioskującej

• NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank

• NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie

• KOD DOKUMENTU

• WERSJA DOKUMENTU

22. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez Bank?

Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym eBankNet.

W momencie przekazania wniosku do systemu emp@tia, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują Organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

Pamiętaj po wysłaniu wniosku bezpośrednio do systemu emp@tia, Bank usuwa bezpowrotnie wniosek oraz załączniki.

23. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

Kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz, po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego eBankNet. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania Klienta.

Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu bankowości internetowej eBankNet, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

24. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?

Na potwierdzeniu wniosek Rodzina 500+ składany w serwisie bankowości internetowej eBankNet może mieć następujące statusy:

• przetwarzany – oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia,

• dostarczony – oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,

• błąd dostarczenia – oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

25. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu bankowości internetowej do organu prowadzącego w gminie.

Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Rodzina 500+, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

26. Czy Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.

Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.

Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

27. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie dołączyłeś do wniosku. Potwierdzenie wysłania wniosku, jakie wyświetla Ci się w systemie bankowości internetowej eBankNet oraz UPP/UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego w gminie o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/ dokumentów.

28. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ złożonego już za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, np. na nowonarodzone dziecko, możesz za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej eBankNet, złożyć kolejny wniosek na kolejne dziecko.

29. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę / aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

30. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej? Jaką rolę ma Bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie internetowym eBankNet. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący. Bank usuwa wniosek oraz załączniki bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez wybrany organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.

Organ prowadzący w gminie / Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

31. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie:

• Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17

• Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112

• Lubelskie: (81) 742 42 40

• Lubuskie: (95) 711 55 00

• Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12

• Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85

• Mazowieckie: (22) 695 71 22

• Opolskie: (77) 452 45 00

• Podkarpackie: 800 100 990

• Podlaskie: (85) 743 94 99

• Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78

• Śląskie: (32) 207 70 05

• Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05

• Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94

• Wielkopolskie: (61) 854 11 77

• Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

32. Mam błąd we wniosku Rodzina 500+. Czy Bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez Bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłeś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/ jest kompletny.

33. Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w internetowym Banku, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?

Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w organie prowadzącym w gminie właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie PESEL.

34. Dlaczego od 1 sierpnia 2017 r. po zalogowaniu do serwisu Banku widoczne są dwa Wnioski Rodzina 500+?

W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku  Spółdzielczego w Rabie Wyżnej są widoczne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:

– Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)

– Wniosek na nowy okres od 1.10.2017 do 30.09.2018

Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku  Spółdzielczego w Rabie Wyżnej będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.

35. Co zmieniło się we Wniosku i Programie Rodzina 500+ w stosunku do poprzedniego roku?

Zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczyły likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez niektórych rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego  na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce, deklarowaniu przez osoby prowadzące działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w oświadczeniach zaniżonych dochodów z takiej działalności.

Zmiany we wniosku polegały przede wszystkim na maksymalnym uproszczeniu formularza, w tym np. ograniczeniu liczby miejsc, w których konieczne było załączanie dokumentów.

36. Czy mogę wypełnić Wniosek Rodzina 500+ online przez serwis Banku, jeżeli jestem opiekunem prawnym dziecka?

Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ bezpośrednio w organie prowadzącym w gminie właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.


Kontakt

Odwiedź oddział

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.
zobacz placówki

Zadzwoń do nas

Skontaktuj się z naszymi pracownikami.
wyświetl numery

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego
napisz do nas

Wybierz placówkę

Centrala w Rabie Wyżnej

(18) 26 91 200

Filia Nowy Targ

(18) 26 64 513

Filia Pieniążkowicach

(18) 54 47 438

Filia Podsarnie

(18) 27 71 864 509 513 204

Filia Rabka Zdrój
Chopina

509 919 179

Filia Rabka Zdrój
Nowy Świat

(18) 26 92 205

Filia Rabka Zdrój
Orkana

(18) 26 77 520

Filia Skawa

(18) 26 86 032

Filia Spytkowice

(18) 26 88 860 (18) 26 88 026

Wypełnij formularz

Wszystkie pola są wymagane