Polecenia zapłaty

koszt usługi - symboliczna złotówka,

wygoda - nie musisz pamiętać o opłaceniu rachunku,

brak opłat za zmianę lub aktualizację polecenia zapłaty.

Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.

Przeprowadzenie rozliczeń poleceniem zapłaty jest dopuszczalne pod warunkiem:

posiadania przez wierzyciela i dłużnika rachunków w bankach, które zawarły porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty,

udzielenia przez dłużnika wierzycielowi zgody do obciążenia rachunku dłużnika w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach zapłaty z tytułu określonych zobowiązań (np. telefon, prąd, TV),

że maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie przekracza równowartości, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywane jest rozliczenie pieniężne:

1 000 euro – w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

50 000 euro – w przypadku pozostałych dłużników

Dłużnikowi przysługuje prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody obciążenia rachunku poleceniem zapłaty.

Opłaty związane z realizacją poleceń zapłaty wyszczególnione są w „Taryfie opłat i prowizji”

OSOBIŚCIE W PLACÓWCE

KONTAKT TELEFONICZNY

KONTAKT PRZEZ WWW

 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

 

 
 
Skontaktuj się z naszymi pracownikami:
 
Centrala w Rabie Wyżnej
tel: (18) 26 91 200
fax: (18) 26 91 210
 
Filia Rabka-Zdrój
Orkana 3a
(18) 26 77 520
 
Filia Rabka-Zdrój
Nowy Świat 17a
(18) 26 92 205
 
Filia Rabka-Zdrój
Chopina 16a
509 919 179
 
Filia Spytkowice
(18) 26 88 026
 
Filia Skawa
(18) 26 86 032
 
Filia Podsarnie
(18) 27 71 864
 
Filia Nowy Targ
(18) 26 64 513
 
Filia Pieniążkowice
(18) 54 47 438

Filia Wieliczka
(12) 22 20 027
 
 
 

 

Skontaktuj się z nami

za pomocą formularza

kontaktu.