Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego


Dla umów kredytowych zawartych do dnia 31 grudnia 2015 roku stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego stanowi czterokrotność stopy lombardowej NBP. Aktualnie stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi:

10 % w stosunku rocznym


Dla umów kredytowych zawartych od dnia 1 stycznia 2016 roku stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego stanowi dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie. Aktualnie stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi:

14 % w stosunku rocznym