Zebranie Przedstawicieli 20174.04.2017


W dniu 30.03.2017 r. w Centrali Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej odbyło się Zebranie Przedstawicieli, które zgodnie z §21 Statutu Banku dokonało:

1) zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu, Rady Nadzorczej, oraz rocznych sprawozdań finansowych,

2) udzielenia  absolutorium  członkom Zarządu za pracę w 2016 r.,

3) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2017 r.,

4) podjęcia uchwał co do wniosków członków Banku Spółdzielczego, Rady Nadzorczej i Zarządu,

5) podjęcia uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Zgodnie z tą Uchwałą została naliczona dywidenda od udziałów członkowskich,

6) podjęcia innych Uchwał objętych Porządkiem Obrad w tym: dokonano oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej składa serdecznie podziękowania wszystkim obecnym na Zebraniu Przedstawicieli; tj.:

Delegatom – Przedstawicielom Członków za obecność i zaangażowanie w sprawy Banku;

Gościom  zaproszonym i przybyłym na Obrady ZP:

Panu Edwardowi Siarka – Posłowi na Sejm RP,  Panu Krzysztofowi Faber – Staroście Powiatu Nowotarskiego; panu Jerzemu Mazankowi – Audytorowi Wewnętrznemu BS Raba Wyżna;

Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.