Płatność kartą VISA/MaterCard za granicą1.01.2016

 Informujemy, iż z dniem 01.02.2015r. zmienia się sposób dokonywania przewalutowania dla kart VISA

Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane kartami z logo organizacji płatniczej VISA w innej walucie niż waluta rachunku bankowego, przeliczane są na walutę rachunku bankowego według kursu obowiązującego w organizacji płatniczej w dniu rozliczenia transakcji i powiększone są o prowizję za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Taryfą, a następnie informacja o tej kwocie przekazywana jest do Banku w celu rozliczenia. 

W związku z powyższym w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dniem 01.02.2015r. wprowadza się następującą zmianę:

"Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest prowizja – 3% wartości transakcji przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku."

Kursy, po których transakcje przeliczane są przez VISA na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie VISA EUROPE.

Aby wyliczyć kurs należy wejść na stronę VISA EUROPE i:

1. W polu My Card is in wybrać POLISH NEW ZLOTY

2. W polu My Transaction was in wybrać walutę transakcji np. EURO

3. W polu Enter conversion fee (0-10%) wpisać 3

4. W polu Transaction date podać datę transakcji

5. W polu Purchase amount podać kwotę zakupu

6. Kliknąć Calculate exchange rate

Po chwili zostanie wyliczony kurs, po którym transakcja została przeliczona przez VISA na walutę naszego rachunku w złotówkach

Kalkulator walutowy MasterCard to narzędzie stworzone, w celu ułatwienia bankom w Europie dostosowanie się do postanowień Dyrektywy o usługach płatniczych (Payment Services Directive – PSD) Sekcja III Dyrektywy kładzie nacisk na wymogi przejrzystości informacji, dotyczące usług płatniczych świadczonych w Euro lub w innej dowolnej oficjalnej walucie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Oprócz udostępnienia bankom obliczonych kursów przewalutowań dla wszystkich walut EOG, MasterCard rozszerzył zakres walut na kraje spoza EOG, zapewniając tym samym wsparcie bankom i posiadaczom wydanych przez nich kart na całym świecie.

Kursy, po których transakcje przeliczane są przez MasterCard na walutę rachunku bankowego, dostępne są na stronie MASTERCARD.

Aby wyliczyć kurs należy wejść na stronę MASTERCARD i:

1. W polu data rozrachunku wybrać datę przeprowadzenia transakcji

2. W polu waluta transakcji wybrać walutę transakcji np. EURO

Po chwili zostanie podana tabela z wyliczonymi kursami, po którym transakcja została przeliczona przez MasterCard na walutę naszego rachunku w złotówkach.


Zastrzeżenie:

W celu wyliczania kursów wymiany walut, MasterCard korzysta z wielu źródeł rynkowych (takich jak Bloomberg, Reuters, banki centralne i inne). Kursy te są zazwyczaj odzwierciedleniem kursów rynku hurtowego lub kursów ustalanych przez instytucje rządowe, pozyskiwanych w procesie ustalania dziennego kursu waluty. Przedstawiane kursy są pochodną kursów kupna i sprzedaży, które MasterCard wykorzystuje w procesie ustalania kursów dziennych i nie uwzględniają opłat dodatkowych naliczanych przez wydawcę karty ani narzutów przez niego stosowanych. Zwracamy uwagę na fakt, że ze względu na potencjalne różnice wynikające z zaokrągleń, przedstawiane kursy mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego kursu zastosowanego w przeliczaniu kwoty transakcji na kwotę obciążającą rachunek posiadacza karty. Kurs wymiany zastosowany przy transakcji to kurs obowiązujący na dzień rozrachunku, czyli na dzień, w którym MasterCard uznaje za dokonaną wymianę kwoty rozrachunku pomiędzy agentem rozliczeniowym a wydawcą karty. Zatem data rozrachunku zazwyczaj różni się od daty faktycznej transakcji. MasterCard nie podaje kursu wymiany, w przypadku gdy zakupy przeliczane są przez sprzedawcę w punkcie handlowo-usługowym z waluty lokalnej na walutę posiadacza karty.